Jak zrobić prosty fototelefon

Jak zrobić prosty fototelefon

Zaprezentuje wam jak zrobić prosty foto telefon (nadajnik i odbiornik). źródło: http://weirdscience.eu/

Krok 1 - Budowa nadajnika

Podłączamy wszystko tak jak na załączonym schemacie.
Informacje dla aktualnego kroku:
Jeśli układ będzie zasilany napięciem 5V to można pominąć sta­bi­li­za­tor napięcia. Dzia­ła­nie układu jest bar­dzo pro­ste: baza tran­zy­stora jest spo­la­ry­zo­wana napięciem pocho­dzącym ze śli­zga­cza poten­cjo­me­tru. Regu­lu­jąc poten­cjo­me­trem prąd bazy wpły­wamy na prąd kolek­tora, w obwód którego jest pod­łączona dioda lase­rowa. Na bazę tran­zy­stora jest także dopro­wa­dzony przez kon­den­sa­tor prąd zmienny o często­tli­wo­ści aku­stycz­nej pocho­dzący na przy­kład z odtwa­rza­cza mp3. Dzięki temu prąd kolek­tora jest sil­nie zależny od napięcia zmien­nego nio­sącego infor­ma­cje o dźw­ięku. Inten­syw­ność świa­tła lase­ro­wego jest więc w nie­wiel­kim, ale wystar­cza­jącym do naszych potrzeb stop­niu modu­lo­wana przez dźw­ięk. Poten­cjo­me­trem możemy usta­lić punkt pracy tran­zy­stora i głębo­kość modu­la­cji. Regu­la­cję należy zaw­sze pro­wa­dzić w ten spo­sób, że przed pod­łącze­niem zasi­la­nia poten­cjo­metr musi być skręcony do masy. Po włącze­niu zasi­la­nia deli­kat­nie i powoli pokręcamy nim aż do momentu, kiedy w dio­dzie lase­ro­wej roz­pocz­nie się akcja lase­rowa. Można to roz­po­znać po nagłym wzro­scie inten­syw­no­ści świe­ce­nia. Nie należy pokręcać dalej ponie­waż może dojść do usz­ko­dze­nia tran­zy­stora i diody lase­ro­wej. Po regu­la­cji można pod­łączyć źródło sygnału. 

Krok 2 - Budowa odbiornika

Tutaj również podłączamy wszystko tak jak na załączonym schemacie.

Informacje dla aktualnego kroku:

Foto­tran­zy­stor wraz z rezy­sto­rem two­rzy ste­ro­wany przez świa­tło dziel­nik napięcia. Prąd pły­nący przez foto­tran­zy­stor jest sil­nie zależny od inten­syw­no­ści jego oświe­tle­nia, więc zgod­nie z pra­wem Ohma napięcie w punk­cie połącze­nia foto­tran­zy­stora i rezy­stora będzie się także zmie­niać w takt zmian oświe­tle­nia. Po oświe­tle­niu zmo­du­lo­wa­nym przez nadaj­nik świa­tłem lase­ro­wym w tym punk­cie pojawi się napięcie zmienne ana­lo­giczne do napięcia ste­ru­jącego nadaj­ni­kiem. Przez kon­den­sa­tor jest ono poda­wane na dowolny wzmac­niacz aku­styczny. Można wyko­rzy­stać gotowe gło­sniki kom­pu­te­rowe, lub też inny wzmac­niacz(na przy­kład ten).

Dzięki dio­dzie lase­ro­wej urządze­nie ma naprawdę duży zasięg jak na takie skromne środki. W nocy z łatwo­ścią można nada­wać \"audy­cje\" na odle­głość do pół kilo­me­tra. Oczy­wi­ście nic nie może zasła­niać ani prze­ry­wać wiązki świa­tła.

 

Wideo

Możesz również zobaczyć poradnik wideo na podobny temat:

Jak zrobić odbiornik do kamerki bezpzewodowej (800 Mhz i 2.5 GH)

Skomentuj poradnik

Poradnik Jak zrobić prosty fototelefon skomentowało 1 osób.

Awatar użytkownika
Pozostało 1500 znaków
 1. Awatar użytkownika kotek1234554321

  kotek1234554321

  Oct 06, 2013

  gdzie jest filmik z tą budowa nadajnika?

Autor

Składniki

 • Laser półp rze wod ni kowy wraz z koli ma to rem
 • Tran zy stor BD135
 • Poten cjo metr 50K
 • Sta bi li za tor napięcia 5V - 78l05
 • Kon den sa tor elek tro li tyczny 100uF
 • Kon den sa tor 100nF
 • Rezy stor 10K
 • Foto tran zy stor
 • Sprzęt mon ta żowy: uci naki do drutu
 • lutow nica
 • luto wie

Zdjęcia użyte w artykule